Milieu

Milieuvergunning

Als je onderneming als hinderlijk beschouwd wordt voor het milieu en de mens zal je moeten beschikken over een milieuvergunning of een melding moeten doen van je activiteiten. Dit is voor relatief veel ondernemingen het geval.
Alle 'inrichtingen' (dit zijn fabrieken, handelszaken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen) die hinderlijk zouden kunnen zijn voor het milieu of de mens zijn opgenomen in een die in bijlage van het Vlarem (Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning) is gevoegd, de zogenaamde indelingslijst. 
Voor het uitbaten of veranderen van een als hinderlijk beschouwde onderneming moet een melding gebeuren of een milieuvergunning aangevraagd worden. Het Vlarem deelt al deze inrichtingen op in drie klassen. 
Voor 'inrichtingen' van klasse 1 en 2 is een milieuvergunning nodig 
Voor 'inrichtingen' van klasse 3 volstaat een melding
De meeste ondernemingen oefenen meer dan één hinderlijke activiteit uit. In dat geval geldt altijd de procedure van de hoogste klasse.
Wanneer een onderneming als een inrichting van klasse 3 wordt beschouwd, zijn de te vervullen formaliteiten nog relatief eenvoudig. Er is enkel meldingsplicht. Hiervoor moet een standaard meldingsformulier worden ingevuld en overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waarin de exploitatie is gepland. De dag na de melding kan met de exploitatie of verandering worden begonnen.
Een vergunningsaanvraag voor een klasse 2 inrichting moet in 7 exemplaren (aanvraagformulier plus bijlagen) ingediend worden bij het College van Burgemeester en schepenen van de gemeente.
Voor een klasse 1 inrichting zijn 10 exemplaren nodig en de bevoegde overheid is de Bestendige Deputatie van de provincie. De aanvraagformulieren zijn te bekomen bij de gemeente. 
De maximale termijn voor een beslissing over een vergunningsaanvraag is 3,5 maand voor een klasse 2 en 4,5 maand voor een klasse 1 inrichting. Daarna kan eventueel nog een beroepsprocedure volgen.


Milieucoördinator

Heeft uw bedrijf een milieucoördinator nodig?
Indien uw bedrijf ingedeeld is in de eerste klasse, bent u verplicht een milieucoördinator aan te stellen. In de VLAREM I-indelingslijst wordt onderscheid gemaakt tussen een milieucoördinator niveau A en B (A is
zwaarder dan B). Dit naargelang de graad waarin uw bedrijf verondersteld wordt belastend te zijn voor mens en leefmilieu. Bepaalde klasse 1-activiteiten zoals de bouwsector, diamantbewerking en brouwerijen
worden vrijgesteld van de verplichting tot aanstelling van een milieucoördinator (kenletter N in de indelingslijst). In de milieuvergunning kan de verplichting tot aanstellen van een milieucoördinator ook aan
klasse 2-bedrijven opgelegd worden.


Indien u wettelijk niet verplicht bent een milieucoördinator aan te stellen, is het als “goede huisvader” toch aan te raden een milieuverantwoordelijke aan te duiden binnen uw bedrijf.

Wie kan milieucoördinator zijn?
De milieucoördinator kan een werknemer van de exploitant of een derde (bv. adviesbureau) zijn. Ook de exploitant kan de taak van milieucoördinator uitvoeren. U moet de aanstelling van de milieucoördinator
melden bij de provinciale dienst van Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), Afdeling Milieuvergunningen. De formulieren kan u vinden op hun webstek.
Indien uw bedrijf meerdere vestigingen heeft, kan er één gezamenlijke milieucoördinator aangeduid worden. Daarnaast kan ook er ook één milieucoördinator aangesteld worden voor meerdere bedrijven.
Enkel indien deze bedrijven op dezelfde locatie zijn gelegen en onder controle staan van éénzelfde persoon of rechtspersoon is hiervoor de toestemming van het Departement LNE, Afdeling Milieuvergunningen niet vereist, in de andere gevallen is deze toestemming wel nodig. De vergunningverlenende overheid kan de aanstelling van een gezamenlijke milieucoördinator voor verschillende bedrijven verplicht stellen.

Welke taken heeft een milieucoördinator?
De taken van de milieucoördinator zijn ruim opgevat en gaan van het management tot de werkvloer:
milieuvriendelijke productiemethodes en producten nastreven; 
waken over de naleving van de milieuwetgeving;
voorgeschreven emissiemetingen uitvoeren en registreren;
interne en externe communicatie in verband met milieu;
advies in verband met milieu-investeringen;
opmaak van een verslag van zijn activiteiten en adviezen in het voorgaande jaar


Taken van de milieucoördinator 
De milieucoördinator is belast met welomschreven wettelijke opdrachten: 
advies geven over elke investering die vanuit milieu-oogpunt relevant kan zijn bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten 
waken over de naleving van de milieuwetgeving meer bepaald door op regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de zuiveringstechnische werken en de afvalstromen; rapporteren over de vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en voorstellen doen om deze te verhelpen  waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en het naleven van de meldingsplicht inzake afvalstoffen 
voorstellen doen en bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken.
opstellen jaarverslag van de milieucoördinator.